TESTOMETRIC MATERIALS TESTING MACHINE
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT (TENSILE) - TESTOMETRIC
MÁY ĐO LỰC KÉO ĐỨT - TENSILE TESTING MACHINE TESTOMETRIC X - SERIES Để nhận...
MÁY ĐO ĐỘ NÉN THÙNG / HỘP - TESTOMETRIC
MÁY ĐO ĐỘ NÉN THÙNG / HỘP - BOX COMPRESSION TESTOR TESTOMETRIC X500 Để...